Αξιολόγηση της δράσης

Η αξιολόγηση της δράσης θα είναι δυναμική, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία θα συλλέγονται στα σχολεία καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Η αξιολόγηση θα κινηθεί σε δύο άξονες:
Ο πρώτος αφορά στην αξιολόγηση της διαδικασίας ενσωμάτωσης των νέων εργαλείων στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών.
Ενδεικτικά:
- σε τι βαθμό αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία
- με ποιο τρόπο αξιοποιήθηκαν, δηλ. ποια διδακτική προσέγγιση ακολουθήθηκε τελικά από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές
- ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν και πώς αντιμετωπίστηκαν
- αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης και του υποστηρικτικού μηχανισμού
- ποιες ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων για το πρόγραμμα

Ο δεύτερος αφορά στο μαθησιακό αποτέλεσμα που είχε η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση αυτή θα γίνει με συγκριτική μελέτη του μαθησιακού αποτελέσματος σε ομάδες μαθητών που αξιοποίησαν τα νέα εργαλεία και σε ομάδες μαθητών των ίδιων σχολικών βαθμίδων που δε συμμετείχαν στη δράση.

1 comment so far ↓

#1 Simos Xenitellis on 02.19.08 at 5:30 am

Είναι σημαντικό να προσδιορισθεί το συνολικό κόστος για πλατφόρμες όπως windows, και συγκεκριμένα το κόστος για ειδικές ανάγκες όπως antivirus, firewall.

Ακόμα, υπάρχει ένα σημαντικό όφελος όταν η πλατφόρμα του μαθητικού υπολογιστική είναι ανοικτή. Με το όρο “ανοικτή” εννούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα για συμμετοχή στην ανάπτυξη του λογισμικού, ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος, έχουμε λόγο σε αλλαγές όπως βελτίωση στις γραμματοσειρές ή στη διάταξη πληκτρολογίου.

Τέλος, η πλατφόρμα του μαθητικού υπολογιστή πρέπει να είναι αποτέλεσμα δουλειάς για δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου και όχι απλή μεταφορά τυπικού υπολογιστή γραφείου σε υπολογιστή μικρών διαστάσεων.

Leave a Comment