Αξιολόγηση της δράσης

Η αξιολόγηση της δράσης θα είναι δυναμική, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία θα συλλέγονται στα σχολεία καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Η αξιολόγηση θα κινηθεί σε δύο άξονες:
Ο πρώτος αφορά στην αξιολόγηση της διαδικασίας ενσωμάτωσης των νέων εργαλείων στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών.
Ενδεικτικά:
- σε τι βαθμό αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία
- με ποιο τρόπο αξιοποιήθηκαν, δηλ. ποια διδακτική προσέγγιση ακολουθήθηκε τελικά από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές
- ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν και πώς αντιμετωπίστηκαν
- αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης και του υποστηρικτικού μηχανισμού
- ποιες ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων για το πρόγραμμα

Ο δεύτερος αφορά στο μαθησιακό αποτέλεσμα που είχε η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση αυτή θα γίνει με συγκριτική μελέτη του μαθησιακού αποτελέσματος σε ομάδες μαθητών που αξιοποίησαν τα νέα εργαλεία και σε ομάδες μαθητών των ίδιων σχολικών βαθμίδων που δε συμμετείχαν στη δράση.